Wprowadzenie

Polityka prywatności obejmuje wszystkich Użytkowników korzystających z serwisu web kasarodziny.pl oraz jego usług, w szczególności:

 • osób wchodzących / przeglądających strony serwisu;
 • osób kontaktujących się z serwisem m.in. za pośrednictwem formularza kontaktowego (poczta elektroniczna e-mail), telefonicznie, za pomocą udostępnionych kanałów komunikacji (portale społecznościowe) lub w inny sposób;
 • osób komentujących artykuły / wpisy na stronie serwisu;
 • osób wspierających serwis za pomocą portalu buycoffee.to;
 • osób, które weszły w interakcję z serwisem za pomocą portali społecznościowych m.in. facebook, twitter, instagram – w tym zadały pytanie, zostawiły opinie, komentarz etc. na jednym z tych portali lub za ich pomocą (komunikatory). Zasady odnoszące się do fanpage’a lub kont na portalach społecznościowych ustala Administrator danych osobowych serwisu na którym się obecnie znajdujesz. Jednakże zasady korzystania z portalu społecznościowego, na którym umieszczony jest fanpage lub konto ustala podmiot zarządzający tymi portalami.

Dane administratora

Administrator danych osobowych: Radosław Orzechowski (Bydgoszcz)

Adres administrowanej strony internetowej: https://www.kasarodziny.pl

Kontakt z administratorem: https://www.kasarodziny.pl/kontakt

Cele przetwarzania danych

Dane osobowe, które pozyskiwane są podczas korzystania z serwisu wykorzystywane są w określonych celach i na podstawie konkretnych podstaw prawnych, zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem w Polsce i UE.

Cele przetwarzania danych konkretyzują się w niniejszym katalogu:

 • kontakt w serwisem: przyjmowanie i obsługa zgłoszeń / zapytań lub innych treści napisanych przez użytkownika, kierowanych do serwisu za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego w serwisie (zakładka kontakt), poczty elektronicznej e-mail, telefonu, udostępnionych kanałów komunikacji oraz innych środków porozumiewania się na odległość. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes serwisu, polegający na obsłudze zgłoszeń i prowadzeniu korespondencji w związku z wiadomościami przesłanymi przez użytkowników oraz udzielanie odpowiedzi na przesłane / zadane przez Użytkowników pytania lub inne treści wymagające odpowiedzi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • inicjowanie kontaktu: jednocześnie należy zaznaczyć, że w przypadku zainicjowania kontaktu przez Użytkownika serwisu za pomocą formularza kontaktowego w zakładce kontakt, odbywa się to na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Użytkownika zgody – wysłanie wiadomości e-mail za pomocą formularza na stronie serwisu możliwe jest wyłącznie po zaznaczeniu odpowiedniego „okienka” oznaczającego wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest dobrowolna zgoda Użytkownika, która w dowolnym momencie może zostać cofnięta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • pozostawienie przez Użytkownika komentarza w serwisie: na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Użytkownika zgody – zamieszczenie przez Użytkownika komentarza w odpowiednim formularzu, służącym do publikacji komentarzy, wiąże się z akceptacją niniejszej polityki prywatności, o czym informuje tekst umieszczony nad formularzem treści pisanego komentarza. Jego dodanie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu (przesłanie go do serwisu celem publikacji) – podstawą prawną przetwarzania jest dobrowolna zgoda Użytkownika, która w dowolnym momencie może zostać cofnięta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • świadczenie usług związanych z realizacją wsparcia za pomocą buycoffee.to: podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy (więcej informacji na temat polityki prywatności buycoffee.to tutaj). Realizując ten cel i opierając się na tej podstawie prawnej buycoffee.to może także przekazywać dane osób Wspierających naszemu serwisowi, przy czym zakres tych danych definiuje polityka prywatności buycoffee.to (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • przechowywanie danych / archiwizacja dla celów dowodowych: dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co stanowi prawnie uzasadniony interes serwisu – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • wykonanie ciążących na serwisie obowiązków prawnych: w tym realizacji wymagań prawnych w zakresie prowadzenia właściwej dokumentacji księgowej, wystawienia faktury, czy spełnienia innych obowiązków formalnych wymagalnych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa – podstawą prawną przetwarzania jest przepis prawa, w szczególności przepisy regulujące kwestie obowiązków księgowych i podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • tworzenie rejestrów czynności przetwarzania danych i ewidencji wynikających z RODO: w celu zapewnienia rozliczenia i wykazania spełnienia obowiązków nałożonych na serwis przez przepisy prawa – podstawą prawną przetwarzania jest przepis prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz prawnie uzasadniony interes serwisu, polegający na posiadaniu informacji na temat osób m.in. realizujących swoje uprawnienia wynikające z RODO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • zapisywanie danych w postaci plików cookies i wykorzystywania cookies na stronie serwisu: podstawą prawną przetwarzania jest dobrowolna zgoda Użytkownika, która w dowolnym momencie może zostać cofnięta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • administrowanie i zarządzania serwisem, co jest prawnie uzasadnionym interesem: podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes serwisu, polegający na administrowaniu Serwisem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • cele analityczne i statystyczne: polegające m.in. na analizie danych i statystyk zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony, w tym poprzez cookies podmiotów trzecich – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes serwisu, polegający na badaniu aktywności Użytkowników na stronie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • administrowanie i zarządzanie stronami na innych platformach: np. facebook, twitter, instagram – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes serwisu, polegający na wchodzeniu w interakcje z Użytkownikami na tych platformach, kierowaniu do nich treści marketingowych oraz komunikacji z nimi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Sposób pozyskiwania danych

Dane bezpośrednio pozyskiwane są od Użytkownika, gdy:

 • przegląda strony serwisu;
 • doda komentarz do artykułu / wpisu na łamach serwisu;
 • skontaktuje się z serwisem za pośrednictwem formularza kontaktowego, poprzez e-mail, telefonicznie, lub w inny sposób (np. za pośrednictwem portali społecznościowych);
 • wykona interakcję na platformach portali społecznościowych np. facebook, twitter, instagram.

Cześć danych pozyskiwana jest automatycznie np. logi serwera; pliki cookies własne oraz podmiotów trzecich (m.in. poprzez wsparcie dla naszego portalu przekazane za pomocą buycoffee.to, więcej informacji na temat polityki prywatności buycoffee.to tutaj) – zgodnie z treścią niniejszej polityki prywatności.

Zakres przetwarzania danych

Zakres przetwarzanych przez serwis danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do świadczenia usług i zależy od celu, w jakim następuje przetwarzanie Twoich danych. W zależności od szczegółów, katalog tych danych może być inny.

Podanie danych, które nie są niezbędne do świadczenia usługi jest dobrowolne i wymaga Twojej wyraźnej zgody na ich dalsze przetwarzanie. Wówczas przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 • podczas kontaktu z serwisem za pośrednictwem formularza kontaktowego, e-maila, telefonicznie lub w inny sposób (np. za pośrednictwem portali społecznościowych), zbierane mogą być takie Twoje dane, jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, wizerunek, inne dane, jeśli je przekażesz w treści korespondencji. Zakres zbieranych danych zależny jest od tego, jaką drogą skontaktujesz się z serwisem. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania kontaktu z serwisem i udzielenia odpowiedzi. Jednocześnie możliwość wysyłania wszelkich załączników, pism i dokumentów możliwa jest dopiero po otrzymaniu wiadomości zwrotnej od naszego serwisu, a więc po zaakceptowaniu zgody na przetwarzanie danych, opisanej w formularzu kontaktowym. Przed ewentualnym przesłanie dokumentacji, pism, czy też ich zdjęć, serwis zaleca pełną anonimizację danych, poprzez ich zakrycie / zamazanie etc. za pomocą ogólnie dostępnych narzędzi;
 • podczas dodania komentarza do artykułu / wpisu zbierane mogą być takie Twoje dane, jak: imię, adres e-mail. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do dodania komentarza w serwisie o czym informuje stosowne zastrzeżenie;
 • podczas wsparcia naszego serwisu za pośrednictwem buycoffee.to przetwarzane są przez nas dane osobowe w postaci imienia i nazwiska oraz adresu e-mail wspierającego. Przekazywanie wsparcia dla naszego serwisu przez użytkownika wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu realizacji przekazania wsparcia, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości przekazania wsparcia;
 • w sytuacji, gdy zdecydujesz się na „polubienie” lub „obserwowanie” fanpage’a serwisu lub jego konta na portalu społecznościowym (np. facebook, instagram, twitter), bądź też w inny sposób zostawisz swoje dane na portalu społecznościowym serwisu (np. dodasz komentarz, wejdziesz w interakcje z treściami, itp.), serwis może przetwarzać takie Twoje dane, jak: imię i nazwisko, wizerunek (Twoje zdjęcie profilowe lub inne zdjęcia, które są publicznie dostępne i widoczne dla każdego), inne informacje, które są publicznie dostępne. To, jakie dane przekazujesz serwisowi zależy od Ciebie i Twoich ustawień prywatności. Przetwarzanie pozostałych danych osobowych dokonywane jest przez portal społecznościowy na warunkach zawartych w jego regulaminie i polityce prywatności.

Okres przechowywania danych osobowych

 • dane osobowe przetwarzane w związku z kontaktem z serwisem, czyli przyjmowaniem i obsługą zgłoszeń i zapytań kierowanych serwisu za pośrednictwem formularza kontaktowego, e-maila, telefonu, innych środków porozumiewania się na odległość (np. za pośrednictwem portali społecznościowych) będą przetwarzane przez serwis przez czas niezbędny do obsługi zgłoszenia / zapytania, a następnie przez okres archiwizacji dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów w przyszłości, jeśli archiwizacja będzie uzasadniona z uwagi na prawnie uzasadniony interes serwisu w postaci ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • dane osobowe przetwarzane do celów analitycznych oraz w związku z administrowaniem serwisem będą przetwarzane do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata liczone od końca roku, w którym zostały zebrane;
 • jeśli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez serwis do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych lub osiągnięcia celu przetwarzania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Po cofnięciu zgody Twoje dane mogą być przetwarzane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami;
 • dane osobowe przetwarzane w związku z „polubieniem” lub „obserwowaniem” przez Ciebie fanpage’a, grupy lub konta na portalu społecznościowym serwisu (np. facebook, instagram, twitter) oraz dane osobowe, które przekazujesz w inny sposób na portalu społecznościowym (jeśli np. dodasz komentarz, wpis, opinię, wejdziesz w interakcje z moimi treściami, itp.) będą przetwarzane przez serwis przez okres istnienia fanpage’a, grupy lub konta na portalu społecznościowym. W każdej chwili możesz odkliknąć opcję „Lubię to”, „Obserwuj”, usunąć komentarz, wpis, opinię lub inne interakcje, w sposób przewidziany w regulaminie danego portalu. Zasady odnoszące się do strony/fanpage’a ustalam ja, jako Administrator danych osobowych, a zasady korzystania z danego portalu społecznościowego ustalane są przez administratora tego portalu i wynikają z jego regulaminu i polityki prywatności. Możesz usunąć swoje dane z portali społecznościowych zgodnie z regulaminem danego portalu;
 • dane osobowe przetwarzane w związku z umieszczeniem komentarza do wpisu w serwisie będą przetwarzane przez czas dostępności komentarza / ankiety w Internecie, chyba że wcześniej cofniesz swoją zgodę na umieszczenie komentarza/ankiety i zażądasz jego usunięcia. Pamiętaj, że swoją zgodę możesz cofnąć w każdej chwili;
 • dane osobowe przetwarzane w związku z wykonaniem ciążących na serwisie obowiązków prawnych, w tym realizacji wymagań prawnych w zakresie prowadzenia rejestrów czynności przetwarzania danych i ewidencji wynikających z RODO będą przetwarzane przez serwis przez czas wymagany przez przepisy prawa.

Dzielenie się danymi

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez zewnętrznych usługodawców, z których usług korzystamy, świadcząc usługi na Twoją rzecz. Dostęp do Twoich danych mogą mieć następujące podmioty:

 • hostingodawca – seohost.pl w zakresie danych gromadzonych na serwerze, w tym serwerze skrzynki pocztowej i obsługi domeny;
 • inni podwykonawcy, którzy zapewniają wsparcie techniczne;
 • podmioty, które zapewniają obsługę księgowo-podatkową – jeśli jest to wymagane;
 • komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.

Komentarze

Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.

Należy zaznaczyć, że komentarze w serwisie podlegają moderacji i ukazują się dopiero po zatwierdzeniu przed administratora. Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy opublikowania, usunięcia oraz edycji dodanego przez użytkownika komentarza – zarówno w sposób merytoryczny (treść) jak i stylistyczny – w trosce o jakość strony. Wszelkie decyzje w tym zakresie należą do administratora i nie wymagają uzasadnienia. Decydując się na komentarz akceptujesz ten stan rzeczy.

Użytkownik w każdej chwili może zwrócić się o usunięcie opublikowanego komentarza bez uzasadniania powodu chęci jego usunięcia.

Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie twojego adresu e-mail (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.

Ciasteczka

Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będzie można wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu e-mail i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Ciasteczka wygasają po roku. Podobnie dzieje się w przypadku wzięcia przez Ciebie udziału w ankiecie opublikowanej na stronie.

Jeśli odwiedzisz stronę logowania, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. Nie zawiera ono żadnych danych osobistych i zostanie usunięte, kiedy przeglądarka zostanie zamknięta.

Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.

Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

Serwis współpracuje z podmiotami trzecimi, które mogą używać plików cookies lub podobnych technologii. Korzystanie przeze mnie z plików cookies podmiotów trzecich opieram na moim prawnie uzasadnionym interesie polegającym na administrowaniu stroną, analizie danych oraz prowadzeniu marketingu własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W ramach strony funkcjonują następujące pliki cookies podmiotów trzecich:

Google Analytics
W celu analizy statystyk strony (zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych) korzystam z narzędzi analitycznych Google Analytics zapewnianych przez Google LLC. Usługi Google Analytics uzyskały certyfikat niezależnego standardu bezpieczeństwa ISO 27001. Jeśli chcesz zablokować działanie Google Analytics – kliknij tutaj, możesz pobrać dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. W ramach Google Analytics nie są gromadzone dane pozwalające zidentyfikować użytkownika.

Więcej ogólnych informacji o plikach cookies znajdziesz tutaj.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o Tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Pouczenie o Twoich prawach

Jeśli dodałeś komentarze w tej witrynie / względnie uczestniczyłeś w ankiecie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez Ciebie.

Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa, co wskazano w treści niniejszej polityki. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, zgodnie z RODO przysługują Ci następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do przetwarzania Twoich danych, możesz żądać ich usunięcia);
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim pobytu użytkownika lub miejsca domniemanego naruszenia;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem dane są nieprawidłowe lub przetwarzane bezpodstawnie.

Politykę prywatności w obecnej wersji ustanowiono dnia 30.08.2023 r.